Pályázat - Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

on .

Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa

(6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.)  pályázatot hirdet a


Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás

Humán Szolgáltató Központja
(6041 Kerekegyháza, Fő utca 76.)


Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama:
 • 2021. január 1-től 2025. december 31-ig 5 évre
 • A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő u. 76. és a társulási feladatellátó helyek Ágasegyháza, Ladánybene, Fülöpháza és Kunbaracs
 • Az intézmény tevékenységi köre: étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, támogató szolgáltatás
 • A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a központ működésének szervezése Kerekegyháza, Ágasegyháza, Ladánybene, Kunbaracs, Fülöpháza településeken, különös tekintettel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben (a továbbiakban: NM rendelet) foglaltakra, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
 • Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásai irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti intézményvezetői munkakörre előírt szakképzettség, szakképesítés, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. Rész, I. Alapellátások 1. pontjában előírt képesítés,
 • 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális vezetőképzés teljesítése
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézménnyel határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre, teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet, valamint ne álljon büntető eljárás hatálya alatt és a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételekre,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai;
 • öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szakmai gyakorlat igazolása;
 • 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, valamint a munkakörnek megfelelő, vagy a munkakörnek a részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra;
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati vezetőképzés teljesítését igazoló tanúsítvány, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a vezetőképzést 2022. december 31. napjáig teljesíti; vagy a mentességről
 • a pályázónak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a beosztás betöltése esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
 • nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat sikere esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban  2021. január 1. napján tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható elektronikusan a mark.kelemen@kerekegyhaza e-mail címre pdf formátumban, vagy

postai úton, Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás címére (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A) történő megküldésével, vagy

 • személyesen: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal (6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a) titkárságra való leadásával.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői beosztás ellátására”

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a delegált szakértőkkel kiegészült szakértői bizottság véleményének ismeretében Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék. A pályázattal kapcsolatos további információt Verosztáné Csorba Mónika aljegyző nyújt a (76) 546-041-es telefonszámon, illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Kapcsolat

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal
Fülöpházi Kirendeltség
Vincze Miklós jegyző

Cím: 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.
Telefon: 76/377-182, 76/546-054
Fax: 76/377-182
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.